Pentru ușurința prezentării celor de mai jos, vom cataloga Datele cu Caracter Personal drept date confidențiale aparținând organizației dumneavoastră și vom încerca să explicăm câteva măsuri de bază pentru protejarea lor, în conformitate cu legislația și standarde actuale. Prin date confidențiale înțelegem acele date care pierdute, incomplete, dezvăluite unor persoane neautorizate pot cauza pagube însemnate din punct de vedere juridic, financiar sau de imagine. Aceste date necesită inventariere corectă și completă, marcare distinctă, manipulare procedurată și asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Asigurați-vă că toți angajații au semnat contracte sau anexe conform legislației in vigoare privind telemunca. …

Eugen Aciu

Securitatea Informatiei

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store